img

languagelanguagelanguage

IROP

Integrovaný regionální operační program

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora směřovat, jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. e-government a územní plánování měst a obcí. Podpora bude územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR.

Integrovaný regionální operační program stojí na zkušenostech předchozích let z realizace Integrovaného operačního programu (IOP) a regionálních operačních programů (ROP). V podporovaných aktivitách došlo k určitým změnám a posunům, které reflektovaly vývoj ekonomiky a regionů v posledních letech a také evropské a národní strategické dokumenty. Obecně vzato bude oproti předcházejícímu období podpora poskytovaná v IROP více koncetrovaná na konkrétní tematické oblasti prokazatelně podporující konkurenceschopnost.

V IROP budou více využívány i inovativnější formy – ať už jde o finanční nástroje, nebo integrované nástroje. Integrované nástroje představují způsob, jak koncentrovat prostředky EU ve specifických typech území a tím podpořit další rozvoj těchto oblastí a zároveň přispět k vyrovnání územních rozdílů. Konkrétně se jedná se o Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Právě komunitně vedený místní rozvoj je zaměřen na venkovský prostor se zapojením místních akčních skupin (MAS) zastupující veřejné i soukromé zájmy s cílem zacílit podporu na místní potřeby daného venkovského území a rozvoj spolupráce aktérů na místní úrovni. Integrovaného nástroje CLLD bude využito ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 tisíci obyvatel. Pro toto území budou zpracovávány strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Výzvy IROP ZDE


Opatření podporované MAS Vyhlídky, z.s.


PRIORITNÍ OSA 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

 • SPECIFICKÝ CÍL 1.2
  - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • BEZPEČNOST
  - Zvyšování bezpečnosti dopravy (bezbariérové přístupy, zvukové signalizace pro nevidomé apod.)
 • CYKLODOPRAVA
  - Výstavba a modernizace cyklostezek, cyklotras včetně doprovodné infrastruktury (stojany, úschovny, odpočívadla)


PRIORITNÍ OSA 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

 • SPECIFICKÝ CÍL 2.2 - Sociální podnikání - Vznik, výstavba, rekonstrukce, vybavení a rozšíření kapacity sociálních podniků
 • SPECIFICKÝ CÍL 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  - Podpora infrastruktura pro předškolní vzdělávání - podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol

  - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

  - Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání

  - Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání

  - Podpora pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
fotogalerie
Seminář MMR na Mělníku
Seminář MMR na Mělníku
Seminář MMR na Mělníku
Seminář MMR na Mělníku
Seminář MMR na Mělníku
Seminář MMR na Mělníku
dokumenty ke stažení
   Copyright © 2021 MAS Vyhlídky, z.s.
   On-line: 2 * Návštěvy dnes 7    Celkem 284933 
backZpět
upNahoru | 
homeDomů | 

kontakty

MAS Vyhlídky, z.s.
Nebužely 92, 277 34 Nebužely

kancelář: nam. Míru 30 (pasáž koruna, 2. patro), 276 01 Mělník

Úřední hodiny: po 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
                           út  9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

email: info@vyhlidky.cz

tel: 315 602 957, 606 787 716, 724 068 686

mapa stránek